کشاورزی

اثر پلی آمینها بر تشکیل و کیفیت میوه زیتون

به منظور بررسی اثر پلی آمینها بر رشد و کیفیت میوه زیتون، آزمایشی در سال های 1393و 1394 روی رقم دزفول موجود درباغ بش وابسته به بنیاد مستضعفان در شیراز که در سال پرمحصول قرار داشت، اجرا شد. پلی آمین های پوترسین (0 ، 1.5 ، 2 میلی مولار بر لیتر) و اسپرمیدین 0 ، 1.5 ، 2.5 میلی مولار بر لیتر) در زمان تمام گل و دو هفته بعد از آن روی شاخه ها محلول پاشی شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرارانجام شد. تشکیل میوه، ریزش میوه، ویژگی های فیزیکی میوه ) وزن، طول، قطر میوه و هسته و رنگ میوه و ویژگی های شیمیایی میوه ) فنول کل، کربوهیدرات کل، کلروفیل a و b و و کلروفیل کل بررسی شد . نتیجه ها نشان داد که پلی آمین ها به طور معنی داری وزن، طول، قطر میوه و نسبت گوشت به هسته را افزایش ولی وزن، طول و قطر هسته را کاهش دادند و همچنین رنگ پوست میوه زیر اثر نوع پلی آمین قرار گرفت. ترکیب های پلی آمین ها به طور معنی داری باعث کاهش میزان فنول و افزایش میزان کربوهیدرات، میزان نیتروژن، میزان کلروفیل a و b و میزان کلروفیل کل میوه های تیمار شده نسبت به شاهد شد، به طوری که پوترسین با غلظت 5 میلی مولار روی ویژگی های مورد اندازه گیری، بیشترین اثر را داشت. همچنین نتیجه ها نشان داد که محلول پاشی در مرحله تمام گل به طور معنی داری بهتر از محلول پاشی در مرحله دو هفته بعد ا ز تمام گل بود.

دانلود “سکینه-باقری.zip” سکینه-باقری.zip – Downloaded 3 times – 123 KB

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *