عمومی

ارزیابی همپوشانی و پوشش چهار موتور جستجوی بومی پارسی جو، یوز، پارسیک و ریسمون

پژوهش حاضر با هدف سنجش همپوشانی موتورهای جستجوی بومی پارسی جو، یوز، پارسیک، و ریسمون و مقایسه توانمندیهای این موتورها در پوشش دادن وب نمایهپذیر انجام گرفت. روش پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی ارزیابانه بود. برای گردآوری اطلاعات از روش مبتنی بر کلیدواژه بهره گرفته شد، بدین ترتیب ابتدا کلیدواژههای انتخاب شده به موتورهای جستجو ارائه و از رکوردهای بازیابی شده نمونهگیری و با توجه به وجود یا نبود این رکوردها در موتورهای جستجو، داده های لازم گرداوری شد، بر این اساس برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار استنباطی استفاده شده است. یافته ها: همپوشانی نسبی موتور جستجو پارسیک نسبت به پارسیجو و همپوشانی نسبی پارسیجو نسبت به یوز به طور متوسط 26 درصد بود و موتور جستجوی پارسیک بیشترین بازیابی را داشت. موتور جستجو ریسمون هیچ رکورد مشترکی با موتورهای جستجو مورد آزمون نداشت. سه موتور جستجو پارسیک، پارسیجو و یوز از بین 225 رکورد، 27 رکورد مشترک را بازیابی کردند؛ تفاوت معنیداری بین همپوشانی نسبی موتورهای جستجو وجود داشت. همچنین به طور متوسط موتورهای جستجو پارسیک، پارسیجو، یوز و ریسمون به ترتیب 38 درصد، 31 درصد، 26 درصد و 6 درصد از وب قابل نمایه را پوشش میدادند. میان میزان پوشش پایگاه موتورهای جستجو نیز تفاوت معنیداری مشاهده شد. نتیجهگیری: ظاهراً هر کدام از موتورهای جستجو سیاست نمایهسازی متفاوتی داشتند و کاربران برای رسیدن به اطلاعات جامع درباره یک موضوع به جستجو در بیش از یک موتور جستجو نیاز دارند و میتوان پیشبینی نمود که با جستجو در دو موتور جستجو پارسیک و پارسیجو، به حدود 70 درصد وب نمایه پذیر دسترسی داشت.

دانلود “محسن-نوکاریزی.zip” محسن-نوکاریزی.zip – Downloaded 0 times – 597 KB

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *