تمایز تنوع موجود درژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در نخود زراعی (Cicer arientinum L.) به کمک نشانگر SSR

نخود دومین حبوبات مهم در مناطق خشک و نیمه خشک جهان می¬باشد و تنش خشکی یکی از محدودیت های اصلی است که منجر به کاهش 50% در برداشت این محص...

ادامه توضیحات

ارزیابی همپوشانی و پوشش چهار موتور جستجوی بومی پارسی جو، یوز، پارسیک و ریسمون

پژوهش حاضر با هدف سنجش همپوشانی موتورهای جستجوی بومی پارسی جو، یوز، پارسیک، و ریسمون و مقایسه توانمندیهای این موتورها در پوشش دادن وب ن...

ادامه توضیحات

ماهیت گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی و ویژگی های آن در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

مطالعه حاضر با هدف بررسی چیستی گفتمان¬سازی آموزه¬های انقلاب اسلامی در برنامه¬های درسی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و ویژگی های آن ...

ادامه توضیحات

بایستگیِ تاریخ‌دانی در بازشناسیِ بنیان‌هایِ تاریخیِ زایشِ قوانین‌اساسی

تاریخ و علوم سیاسی، پیوندی تنگاتنگ دارند. تاریخ، عبارت از روایتِ رخدادهای هم‌پیوند با کشاکش در عرصه‌ی قدرت است، میانِ فرمان‌روایان و فر...

ادامه توضیحات

تخمین شاخص سیلخیزی با استفاده از برنامه نویسی بیان ژن و شبکه عصبی مصنوعی

بررسی سیلخیزی یک ناحیه از مهمترین جنبههای مطالعات هیدرولوژیکی است. روش واکنش سیل واحد (UFR) به دلیل ارائه شاخص سیلخیزی در سطح هر زیرحوض...

ادامه توضیحات

انتخاب پارامترهای کیفی مناسب در ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از روش دلفی فازی

پارامترهای بسیاری بر ارزیابی کیفی آب زیرزمینی تاثیرگذار هستند. در هر منطقه با توجه به شرایط خاص اقلیمی، زمین شناسی و سایر عوامل، پارامت...

ادامه توضیحات

بررسی نقش تعدیل‌گر عزت نفس در رابطه بین اصطکاک اجتماعی و فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان‌های خیریه شهر مشهد

یکی از نقش‌های اساسی پرستاران در فعالیت‌های روزانه ارتباط با افراد است و آنان بطور مستمر با مددجویان، خانواده آنان و دیگر اعضای تیم بهد...

ادامه توضیحات