اثر تواتر بازخورد بر یادگیری حرکتی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی

یکی از مشکلات عمدهٔ کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی، یادگیری مهارتهای حرکتی است. از آنجاکه شیوع این اختلال در بین کودکان درخورتوجه بوده...

ادامه توضیحات

نقش كمكهاي بين المللي GGP کمک هاي بلا عوض براي پروژه هاي تامين امنيت انساني برتوانمند سازي زنان روستايي در ايران

در طول 1960 تا 1970، جامعه بين المللي به طور فزاينده اي از اهميت نقش و جايگاه زنان در توسعه آگاه شد ، منشور ODA ژاپن به وضوح بيان مي ...

ادامه توضیحات

بررسي عوامل اجتماعي، جامعه پذيري جنسيتي بر ميزان خشونت عليه زنان و ارائه راهکارها

هدف اصلي اين بررسي عوامل اجتماعي، جامعه پذيري جنسيتي (مرد) بر ميزان ﺧﺸﻮﻧﺖ عليه زنان مي باشد. از آنجايي که خشونت ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻋﻠﻴه زﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ...

ادامه توضیحات

12