تمایز تنوع موجود درژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در نخود زراعی (Cicer arientinum L.) به کمک نشانگر SSR

نخود دومین حبوبات مهم در مناطق خشک و نیمه خشک جهان می¬باشد و تنش خشکی یکی از محدودیت های اصلی است که منجر به کاهش 50% در برداشت این محص...

ادامه توضیحات

انتخاب پارامترهای کیفی مناسب در ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از روش دلفی فازی

پارامترهای بسیاری بر ارزیابی کیفی آب زیرزمینی تاثیرگذار هستند. در هر منطقه با توجه به شرایط خاص اقلیمی، زمین شناسی و سایر عوامل، پارامت...

ادامه توضیحات

بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

به منظور بررسی اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کودهای شیمیایی، زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای ترش، آزمایشی در سال 139...

ادامه توضیحات