ماهیت گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی و ویژگی های آن در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

مطالعه حاضر با هدف بررسی چیستی گفتمان¬سازی آموزه¬های انقلاب اسلامی در برنامه¬های درسی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و ویژگی های آن ...

ادامه توضیحات

بایستگیِ تاریخ‌دانی در بازشناسیِ بنیان‌هایِ تاریخیِ زایشِ قوانین‌اساسی

تاریخ و علوم سیاسی، پیوندی تنگاتنگ دارند. تاریخ، عبارت از روایتِ رخدادهای هم‌پیوند با کشاکش در عرصه‌ی قدرت است، میانِ فرمان‌روایان و فر...

ادامه توضیحات