تخمین شاخص سیلخیزی با استفاده از برنامه نویسی بیان ژن و شبکه عصبی مصنوعی

بررسی سیلخیزی یک ناحیه از مهمترین جنبههای مطالعات هیدرولوژیکی است. روش واکنش سیل واحد (UFR) به دلیل ارائه شاخص سیلخیزی در سطح هر زیرحوض...

ادامه توضیحات