تخمین شاخص سیلخیزی با استفاده از برنامه نویسی بیان ژن و شبکه عصبی مصنوعی

بررسی سیلخیزی یک ناحیه از مهمترین جنبههای مطالعات هیدرولوژیکی است. روش واکنش سیل واحد (UFR) به دلیل ارائه شاخص سیلخیزی در سطح هر زیرحوض...

ادامه توضیحات

انتخاب پارامترهای کیفی مناسب در ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از روش دلفی فازی

پارامترهای بسیاری بر ارزیابی کیفی آب زیرزمینی تاثیرگذار هستند. در هر منطقه با توجه به شرایط خاص اقلیمی، زمین شناسی و سایر عوامل، پارامت...

ادامه توضیحات