تمایز تنوع موجود درژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در نخود زراعی (Cicer arientinum L.) به کمک نشانگر SSR

نخود دومین حبوبات مهم در مناطق خشک و نیمه خشک جهان می¬باشد و تنش خشکی یکی از محدودیت های اصلی است که منجر به کاهش 50% در برداشت این محص...

ادامه توضیحات